Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych


prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

Iº stopień specjalizacji: choroby wewnętrzne
IIº stopień specjalizacji: choroby zakaźne
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

 

 

 

LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY TYTUŁ

SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

W SESJI WIOSENNEJ 2015 r.

 

1.

Cieśla Maria

Małopolski Urząd Wojewódzki

Delegatura w Nowym Sączu

2.

Czarnecki Marcin

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

3.

Dręczewski Marcin

Pomorski Urząd Wojewódzki

4.

Graniczka-Pazdro Anna

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

5.

Hojoł-Wróbel Jolanta

Małopolski Urząd Wojewódzki

Delegatura w Nowym Sączu

6.

Komorska-Błażewicz Agnieszka

Małopolski Urząd Wojewódzki w Katowicach

7.

Korcz-Ondzejek Bogumiła

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

8.

Kozłowski Paweł

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

9.

Leśniak Maciej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

10.

Łasecka-Zadrożna Joanna

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

11.

Majkut Gabriela

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia

12.

Mojżesz Urszula

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

13.

Nowak Krzysztof

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlk.

14.

Skrzat-Wojdacz Agata

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia

15.

Socha Łukasz

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

 

GRATULACJE !!!

 

 

Uaktualnienie listy zalecanej literatury do egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny chorób zakaźnych

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009

2011: Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

Nekrolog : Z głębokim żalem żegnam dr med.  Janinę Ellert-Żygadłowską

Final Report of the Lyme Disease Review Panel

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

ZADANIA KONSULTANTA KRAJOWEGO

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, (Dz. U. nr 188, poz, 1582) z późniejszmi zmianami:

 • sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w dziedzinach medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia związanych z realizacją zadań istotnych dla obronności kraju, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku
 • opiniowanie programów szkolenia podyplomowego związanego z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz sposobu ich realizacji
 • sporządzanie opinii dotyczącej poziomu kształcenia podyplomowego w dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 2 ust. 4
 • na wniosek Ministra Obrony Narodowej opiniowanie pod względem merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych
 • opiniowanie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, w jednostkach utworzonych i nadzorowanych przez tego ministra oraz w innych podmiotach realizujących te zadania
 • doradztwo w dostosowywaniu krajowych norm i standardów opieki zdrowotnej do zobowiązań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych sojuszach obronnych
 • doradztwo w zakresie realizacji medycznych celów Sił Zbrojnych, do których jest zobowiązana Rzeczpospolita Polska z racji uczestnictwa w sojuszu północnoatlantyckim
 • kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami
 • informowanie właściwego podmiotu o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli
 • sporządzanie corocznego raportu dokumentującego wykonanie zadań, dla realizacji których został powołany, oraz przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej