Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.


Szpital jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Szpitala w Warszawie, ul. Wolska 37;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć w siedzibie Szpitala wypełnione „Podanie o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej” (załącznik).

Podania składać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35 w Sekretariacie Szpitala lub przesłać na adres Szpitala (Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul.Wolska 37, 01-201 Warszawa, z dopiskiem „Archiwum”).


Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wydanie dokumentacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia wniosku, w siedzibie Archiwum Szpitala (budynek nr 11, poziom -1) w godzinach 8.00 – 15.35, lub zostanie przesłane listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku.


W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy złożyć „Upoważnienie do wydania kserokopii dokumentacji medycznej” (załącznik nr 2). Wzór upoważnienia można pobrać także bezpośrednio w siedzibie Archiwum.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Maksymalna wysokość opłaty za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.


Dyrektor Szpitala kwotę należności za wydanie dokumentacji określa Zarządzeniem wewnętrznym.


Aktualny cennik opłat:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu - 2,03 zł netto + 23% vat = 2,50 zł,
 • jedna strona kopii - 0,57 zł netto + 23% vat = 0,70 zł.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Archiwum Szpitalne (budynek nr 11 , poziom -1)
od poniedziałku do piątku: 8:00 - 15:35
tel. (22) 33 55 295
Jakub Paradowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zmian.).

Zgodnie z zapisami i w myśl przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , przed wydaniem dokumentacji medycznej należy zidentyfikować osobę wnoszącą o jej wydanie i ustalić, czy jest rzeczywiście uprawniona do "udostępnienia ". Prośba wysłana drogą listową, mailową przez osobę zainteresowaną udostępnieniem dokumentacji, nawet z jej adresu (w tym mailowego), nie gwarantuje, że osoba, która wysyła taką prośbę jest rzeczywiście osobą uprawnioną do jej otrzymania. W związku z powyższym w celu zapobieżenia jakimkolwiek ewentualnym naruszeniom w zakresie ochrony danych o stanie zdrowia pacjent, zaleca się, aby osoba zabiegająca o wydanie kserokopii dokumentacji (pacjent lub osoba upoważniona) wniosek w tej sprawie złożyła osobiście w jednostce szpitala.