Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Zapisy elektroniczne do Poradni, Pracowni Endoskopii, Pracowni Elastografii - Fibroskanu

Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. W przypadku nie dostarczenia skierowania osobiście lub listownie świadczeniobiorca zostanie skreślony z listy oczekujących.

podstawa prawna:
art. 20 pkt. c Ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. (DzU. poz. 1138)

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

Pracownia Endoskopii

Pracownia Elastografii wątroby - Fibroskan